فریبی به نام عرفان گفتگوی مانی با دکتر علیرضا آثار در رادیومانی بخش نخست . دسامبر 2016

آیا عرفان و عارفان پایداری در برابر شریعت خشک اسلام در ایران بود یا تلطیف کنندۀ آن برای تثبیت اسلام؟
شطحیات عارفان، دراویش و صوفیان در برابر خردگرایی و علم اندیشی در درازای 1000 سال در ایران.

1 6 7 8 9