اتهام زن ستیزی به فردوسی از سوی فرهنگ ستیزان. میز گردی با حضور: ناصر پل، دکنرسعید احمدی دکتر حسن کیانزاد و مانی

بقایای  تازیان، غزنویان، سلجوقیان،  و صفویان که با یکپارچگی ایران دشمن اند می کوشند با تخریب نام فردوسی، زرتشت و کوروش، علیه شاخص های هویت ایرانی نفرت

فردوسی و زن ستیزی؟ ایران ستیزان در برابر شاهنامه و فرهنگ ایران اینجا پاسخ می گیرند. میزگرد

بقایای  تازیان، غزنویان، سلجوقیان،  و صفویان که با یکپارچگی ایران دشمن اند می کوشند با تخریب نام فردوسی، زرتشت و کوروش، علیه شاخص های هویت ایرانی نفرت

علل عدم شرکت ایرانیان برونمرزی در فعالیت های سیاسی کشور میزبان. دکتر طاهره بارئی، دکتر علیرضا مناف زاده و دکتر رضا بارئی

ایرانیان در فرانسه در کجای معادلات سیاسی هستند؟ چرا شمار زیادی از ایرانیان به حزب دست راستی مارین لوپن پیوستند؟ تفاوتهای نسل اول و دوم مهاجران

مناظرۀ داغ روشنفکران در بارۀ مواضع و وضعیت ایران، اسرائیل و فلسطین : بهرام آبتین، مانی، سیاوش لشگری،علی مهرآسا، گلمراد مرادی و ضیا صدرالاشرافی

این یکی از میزگردهای چندین سال پیش رادیو مانی است. اما موضوع جنگهای خاورمیانه و تنبیه ورزشکاران ایرانی هرگاه که در برابر اسرائیلی ها بازی

1 2 3 4 5 17