مانی:ﺣﻀﺮﺕ ﻣﮕﺲ ﻭ ﻣﻦ، ﻣﺴﺖ ﻭ ﻏﺮﻗﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭﻳﻢ

ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺷﻮﺭ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻮﺭ؟ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﮕﺲ! ﻭﺯﺯﺯﺯﺯﺯﺯ ﻭﺯﺯﺯﺯﺯ… ﻛﻮﺩﻙ، ﺩﺭﺑﺎﻍﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﻮﺍ ﺟﺎﻥ ﻣﻰﮔﻴﺮﺪ، ﺑﺎﺩ، ﭘﻴﺎﻧﻮ را در برگ‌ها ‌می‌یابد آواها ﺩﻭﺭ ﺳﺮﻡ ﻣﻰ ﭼﺮﺧند: ﻭﺯﺯﺯﺯﺯ

1 2 3 4 5 15