گفتارهای فرهنگی، ادبی و سیاسی


عباس شکری: گفتگو با مانی در باره ادبیات امروز. بخش دومافسانه خاکپور: مانی در طبیعت شعر. اجرای مهتا پیروزمری بویس: سرنوشت زرتشتیان در ایران و هندمانی: ناهمگرایی و نبرد پیامبران با شاعران. بخش دومmani ba sohrevardikhatibi hedayat shahrbani

 • گفتگو ی مانی با مجوس، یک هنرمند و آوازخوان حیرت انگیز که فریاد زروان و حکمت مغان را به گوش ما می رساند
 • تغییر دین و پیامدهای آن. میزگرد: دکتر سعید احمدی، رحمان کرمی و مانی
 • دوستان و دشمنان نوزایی فرهنگی در ایران چه کسانی هستند؟ گفتگوی مانی و مرداویج زیاری
 • گفتگوی شهرام میریان با مانی در بارۀ سرگذشت دردناک فریدون فرخزاد. کتاب ترور دربن. سخنانی که نشنیده اید
 • رحمان کریمی: بالهای گستردۀ شعر مانی از اسطوره ها تا افق های آینده. بررسی شعر درۀ دزدان
 • رحمان کریمی: نگاهی به ساختار شخصیت کاوه آهنگر در شاهنامه
 • رحمان کریمی: تا روشنفکران با راستی نیامیزند چیزی به کسی نیاموزند. در باره شعر مانی«تماشا از لبۀ هستی»
 • رحمان کریمی: یک شاهد از روزهای پایانی دولت مصدق می گوید
 • رحمان کریمی: «پارتیزانهای نامرئی»ایران در شعر پسامدرن مانی
 • رحمان کریمی: کینه، حسادت و سکوت علیه مانی شاعر
 • سروده ای از مانی و بررسی رحمان کریمی
 • گفتگوی مرتضا میرآفتابی با مانی در باره ادبیات و زندگی سال 1991
 • مانی: ادبیات و آزادی
 • مانی: سونامی انقلاب 22 بهمن
 • مانی : هستی شناسی هنر بخش نخست
 • مانی : خدا اما کدام خدا؟!
 • مانی : در پستوی زبان پارسی. پیشگفتار
 • مانی : شعربافان، شعرسازان، شاعرا
 • مانی : با سعیدی سیرجانی
 • مانی : حلقۀ گمشده در فلسفۀ ایرانی
 • مانی : اسلام ستیزی حق مسلم ایرانیان است
 • مانی : روشنفکران ایران در لاک درماندگی
 • مانی: در پستوی زبان پارسی

 • در پستوی زبان پارسی. پیشگفتار برنامه 01
 • khatibi hedayat shahrbani
  در پستوی زبان پارسی. قربانی شدن و قربانی کردن. برنامه 02
 • مانی. در پستوی زبان پارسی. پدر کسی را درآوردن. 03
 • <><><>
 • سایبان. برنامه هایی از زهره

 • سایبان: از شاملو تا سرودۀ ملی شاهنامه. برنامه نخست
 • سایبان: از قمر تا هادی خرسندی برنامه دوم
 • سایبان: از میرزاده عشقی تا مریم میرزاخانی برنامه چهارم
 • <><><>
 • نبرد پیامبران با شاعران

 • مانی: نبرد پیامبران با شاعران. بخش نخست