گفتارهای فرهنگی، ادبی و سیاسی

احمد کسروی: مشعشیان یک قوم خونخوار و مؤمن عرب و آنچه گفتند و کردند
عباس شکری: گفتگو با مانی در باره ادبیات امروز. بخش دومافسانه خاکپور: مانی در طبیعت شعر. اجرای مهتا پیروزمری بویس: سرنوشت زرتشتیان در ایران و هندمانی: ناهمگرایی و نبرد پیامبران با شاعران. بخش دوم

mani ba sohrevardikhatibi hedayat shahrbani