میزگردهای سیاسی

منع موقت سفر به آمریکا و لشگر مسافرتی جمهوری اسلامی. میزگرد. دکتر آبار، دکتر کیانزاد و مانی
آبتین آیینه، سیاوش لشگری و علیرضا آثار درمیزگرد جنبش رهایی از اسلام ژانویه 2017 بخش دوم
محسن کدیور در قرن 15 میلادی مانده است. میزگرد.: مانی، آلفردآبرامیان و مردو آناهید