مردو آناهید:پژوهشی در فرهنگ ایران

مردو آناهید: جانستانی نشانی از کاستی‌های فرهنگی است