فریدون کریمی: داستان و داستان نویسی

مهتاب کرانشه: نقش جمالزاده در داستان نویسی ایرانفریدون کریمی: بیژن نجدی، نویسنده‌ای از نسل یوز پلنگگفتگو با فریدون کریمی بوشهری: داستان نویسی و زندگی سیاسی داستان نویس. گفتگو کننده رحمان کریمی

 

 

فریدون کریمی بوشهری: داستان، برشی از زندگی

مهتاب کرانشه: داستان نویسی ایران از دوران مشروطه به این سو