علیرضا آثار: از عرش تا فرش

  • imagesنگاهی به پیدایش هستی. برنامه نخست

  • شبه علمی به نام عرفان. برنامه دوم

  • گفتگو با دکتر علیرضا آثار در بارۀ تئوری ابَر ریسمان. بخش سوم

  • شبه علم چیست؟ برنامه چهارم

  • در باره جبر و اختیار و نگاه فیزیک دانها به آنها

  • خرافه ای به نام عرفان کوانتومی