در ستایش زندگان

<><><>

هوشنگ معین زاده:

هوشنگ معین زاده: خدا مرده است.بخش یک