از طنز تا نه طنز!

طنز گزنده پرویز صیاد در مورد اسکار اصغر فرهادی

<><><>

مراسم تحلیف قدرت از الله به ظل الله در امپراتوری جهانی اسدآباد.بخش 01

مراسم تحلیف قدرت از الله به ظل الله در امپراتوری جهانی اسدآباد.بخش 02

مراسم تحلیف قدرت از الله به ظل الله در امپراتوری جهانی اسدآباد.بخش 03

مراسم تحلیف قدرت از الله به ظل الله در امپراتوری جهانی اسدآباد.بخش 04

<><><>

کشور پسامدرن قجرستان 01

کشور پسامدرن قجرستان 02

<><><>

رویدادهای کشور مستقل اسدآباد 01

رویدادهای کشور مستقل اسدآباد 02

رویدادهای کشور مستقل اسدآباد 03

رویدادهای کشور مستقل اسدآباد 04

رویدادهای کشور مستقل اسدآباد 05

رویدادهای کشور مستقل اسدآباد 06

رویدادهای کشور مستقل اسدآباد 07

رویدادهای کشور مستقل اسدآباد 08

رویدادهای کشور مستقل اسدآباد 09

رویدادهای کشور مستقل اسدآباد 10

رویدادهای کشور مستقل اسدآباد 11

رویدادهای کشور مستقل اسدآباد 12

رویدادهای کشور مستقل اسدآباد 13

<><><>

علامه مجلسی : اندر آداب خوردن

زنده باد خروس!01