علل عدم شرکت ایرانیان برونمرزی در فعالیت های سیاسی کشور میزبان. دکتر طاهره بارئی، دکتر علیرضا مناف زاده و دکتر رضا بارئی

ایرانیان در فرانسه در کجای معادلات سیاسی هستند؟ چرا شمار زیادی از ایرانیان به حزب دست راستی مارین لوپن پیوستند؟ تفاوتهای نسل اول و دوم مهاجران

مناظرۀ داغ روشنفکران در بارۀ مواضع و وضعیت ایران، اسرائیل و فلسطین : بهرام آبتین، مانی، سیاوش لشگری،علی مهرآسا، گلمراد مرادی و ضیا صدرالاشرافی

این یکی از میزگردهای چندین سال پیش رادیو مانی است. اما موضوع جنگهای خاورمیانه و تنبیه ورزشکاران ایرانی هرگاه که در برابر اسرائیلی ها بازی

1 2 3 15